Trustpilot

Parduotuvės taisyklės

§ 1. Sąvokos 1. Taisyklės - šios Taisyklės, nurodančios nuotolinės prekybos sutarčių sudarymo per Internetinę parduotuvę taisykles, šių sutarčių vykdymo taisykles, šalių teises ir pareigas. Nuotolinio pardavimo sutartis ir skundų nagrinėjimo tvarkos taisyklės. Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apimtyje Taisyklės atitinkamai yra taisyklės, nurodytos 2 str. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymo 8 str. 2. Klientas - visiškai veiksnus fizinis asmuo, juridinis asmuo arba juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas, kuriam įstatymas suteikia veiksnumą, sudarantis su Pardavėju Nuotolinės prekybos sutartį. 3. Vartotojas – vartotojas meno prasme. Civilinio kodekso 22 1 str. Pagal įstatyme nustatytą apibrėžimą: Vartotojas – fizinis asmuo, kuris su verslininku atlieka teisinį sandorį, tiesiogiai nesusijusį su jo verslu ar profesine veikla. 4. Fizinis asmuo, vykdantis individualią įmonę, perkantis neprofesionalųjį pirkinį - fizinis asmuo, sudarantis nuotolinio pardavimo sutartį, tiesiogiai susijusią su jo ūkine veikla, kai iš šios sutarties turinio matyti, kad ji nėra to asmens profesinis pobūdis, atsirandantis visų pirma dėl jo verslo veiklos dalyko, suteikto remiantis Centrinio registro ir informacijos apie ūkinę veiklą nuostatomis, kurias įstatymas suteikia teisę: atsisakyti sutarties. Vartotojams suteiktomis sąlygomis taikyti nuostatas dėl sutarčių šablonuose naudojamų piktnaudžiavimo sąlygų ir dėl atsakomybės pagal garantiją už parduodamos prekės trūkumus. 5. Pardavėjas: [iai:įmonės_pavadinimas], tel [iai:parduotuvės_telefonas], [iai:parduotuvės_el.paštas], NIP [iai:įmonės_mokesčių_numeris], REGON [iai:įmonės_regonas]. 6. Pardavėjo buveinės adresas: [iai:įmonės_adresas], [iai:įmonės_pašto kodas] [iai:įmonės_miestas]. 7. Internetinė parduotuvė - Pardavėjo valdoma svetainė, pasiekiama šiais elektroninio pašto adresais: https://unitrailer.lt, per kurią Klientas gali gauti informaciją apie Prekes ir jų prieinamumą ir pirkti Prekes arba užsisakyti paslaugą. 8. Nuotolinės prekybos sutartis - Prekių pardavimo/paslaugų teikimo/skaitmeninio turinio pristatymo (jei taikoma) sutartis, sudaryta per Internetinę parduotuvę. 9. Prekės - kilnojamas daiktas, kurį Klientas gali įsigyti Internetinėje parduotuvėje. 10. Internetinės parduotuvės privatumo ir slapukų politika – dokumentas, kuriame išdėstytos išsamios asmens duomenų tvarkymo ir slapukų naudojimo taisyklės. Privatumo ir slapukų politika yra Taisyklių 3 priedas ir pasiekiama adresu https://unitrailer.lt/lit-privacy-and-cookie-notice.html. 11. Patvarioji laikmena – tai medžiaga ar įrankis, leidžiantis Klientui arba Pardavėjui saugoti asmeniškai jam skirtą informaciją tokiu būdu, kuris leistų ateityje prieiti prie informacijos tam tikslui tinkamą laikotarpį. ši informacija yra naudojama ir kuri leidžia atkurti saugomą informaciją nepakitusia forma, ypač el. 12. Elektroninė užsakymo forma - Pardavėjas Pirkėjui pateikia elektroninę užsakymo pateikimo tvarką. 13. Elektroninė grąžinimo forma - Pardavėjo Pirkėjui prieinama elektroninė grąžinimo procedūra; galima rasti adresu https://unitrailer.lt/returns-open.php. 14. Elektroninė skundo forma - elektroninė skundų pateikimo procedūra, kurią Pardavėjas suteikia Pirkėjui; galima rasti adresu https://unitrailer.lt/rma-open.php. 15. Užsakymo išsiuntimas - užsakymo patvirtinimas paspaudus mygtuką "[iai:užsakymo_button_txt]" Kliento, traktuojamas kaip įpareigojančio Kliento valios pareiškimas sudaryti su Pardavėju nuotolinės prekybos sutartį. 16. Paskyra - Internetinėje parduotuvėje ir Pardavėjo IRT sistemoje saugomų duomenų apie konkretų Klientą ir jo pateiktus užsakymus bei sudarytas nuotolinio pardavimo sutartis rinkinys, kuriuo naudodamasis Klientas gali pateikti užsakymus, kaip taip pat laiku – atšaukti arba redaguoti ir sudaryti nuotolinio pardavimo sutartis. 17. Užsakymų aptarnavimo ir atskirų prekių įvertinimas - Kliento subjektyvūs teiginiai ir įvertinimai žvaigždutėmis nuo 1 iki 5 Internetinei parduotuvei po Užsakymo įvykdymo. #### § 2. Bendrosios nuostatos 1. Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų rūšys ir apimtis: 1. Pardavimo internetu sutarčių sudarymas - Internetinėje parduotuvėje parduodamų Prekių apimtyje, 2. Paskyros registravimo ir naudojimo taisyklės kaip dalis internetinėje parduotuvėje, 3. nuomonių, komentarų ir įvertinimų įtraukimas - klientas gali pridėti nuomonę ar komentarą prie savo užsakymo, 4. laiškų, kuriuose Pardavėjas patvirtina užsakymo gavimą, galimą apmokėjimo gavimą, užsakymo priėmimą, siuntimas. už egzekuciją. 2. Naudotis Internetine parduotuve galima, jei Kliento naudojama IT sistema atitinka šiuos minimalius techninius reikalavimus: 1. esamos versijos žiniatinklio naršyklės, pvz.: Firefox Chrome * Microsoft Edge 2. bet kokia programa, skirta failams peržiūrėti PDF. 3. Pardavėjas su šiomis Taisyklėmis ir priedais pateikia pagrindiniame puslapyje esančią nuorodą prieš sudarydamas nuotolinio pardavimo sutartį, jos metu ir po jos sudarymo. Pirkėjas gali jį atsisiųsti ir atsispausdinti. 4. Siekdama užtikrinti pranešimų ir duomenų, susijusių su teikiamomis paslaugomis, perdavimo saugumą, Internetinė parduotuvė imasi techninių ir organizacinių priemonių, atitinkančių teikiamų paslaugų saugumo lygį, ypač priemonių užkirsti kelią neteisėtam įsigijimui ir pakeitimui. internetu siunčiamų asmens duomenų. #### § 3. Užsakymai 1. Užsakymas Internetinėje parduotuvėje gali būti pateikiamas per Paskyrą arba pasirenkamas pirkimo variantas be registracijos, tokiu atveju sukuriama vidinė paskyra, kurios pagrindu Klientas gali susikurti Paskyrą. Vidinė paskyra saugoma tol, kol duomenys iš sistemos ištrinami arba Paskyra blokuojama. 2. Perkama užpildžius Elektroninės užsakymo formą, esančią Internetinės parduotuvės svetainėje. Užsakytų Prekių pasirinkimas atliekamas sudėjus jas į krepšelį. Elektroninėje užsakymo formoje nurodoma t.y. kokias Prekes, už kokią kainą ir kokiais kiekiais Klientas nori užsisakyti į jo nurodytą vietą. Klientas imasi atitinkamų techninių veiksmų pagal rodomus pranešimus. 3. Klientui pateikus visus reikiamus duomenis, bus rodoma užsakymo suvestinė. Užsakymo suvestinėje bus pateikta informacija apie: Pardavėją identifikuojančius duomenis, užsakymo dalyką, užsakytų Prekių vienetą ir bendrą kainą, įskaitant pristatymo išlaidas ir kitas išlaidas, jei tokių yra, pasirinktą apmokėjimo būdą, pasirinktą pristatymo būdą. , pristatymo laikas ir išlaidos. 4. Jeigu sutarties dalykas yra skaitmeninio turinio, kuris nėra įrašytas į materialią laikmeną, pristatymas arba paslaugos, teikiamos elektroniniu ar nuotoliniu būdu – Vartotojas papildomame užsakymui pateikti reikalingame varnele, esančiame Elektroninėje užsakymo formoje, pateikia: sutikimas: „Sutinku, kad skaitmeninis turinys, neįrašytas į materialią laikmeną, būtų pristatytas arba paslauga būtų pradėta teikti nepasibaigus 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos ir pripažįstu, kad praradau teisę atsisakyti sutarties . Pardavėjas patvirtins, kad gavo aukščiau nurodytą informaciją. sutikimą elektroniniu paštu. 5. Norint pateikti Užsakymą, būtina pateikti asmens duomenis, pažymėtus kaip privalomus Elektroninėje užsakymo formoje, sutikti su Taisyklių turiniu, išsiųsti užsakymą paspaudus mygtuką „[iai:pateikti_užsakymo_mygtukas_txt]“. 1. Kliento Elektroninės užsakymo formos išsiuntimas yra įpareigojantis valios pareiškimas sudaryti nuotolinio pardavimo sutartį pagal šias Taisykles. 2. Nuotolinės prekybos sutartis laikoma sudaryta tuo momentu, kai Pardavėjas priima Elektroninę užsakymo formą, kuri patvirtinama Pirkėjui parodant pranešimą, patvirtinantį užsakymo priėmimą ir nurodant jo numerį. 3. Sudaręs nuotolinio pardavimo sutartį, Klientas el. paštu gauna pateikto užsakymo patvirtinimą, kuriame yra: užsakymo patvirtinimas ir galutinis visų esminių Užsakymo elementų ir bendrųjų sudaryto sąlygų patvirtinimas. Nuotolinių prekių pardavimo sutartis (Internetinės parduotuvės taisyklės kartu su priedais Nr. 1 ir 2), Pardavėjo duomenys, Pardavėjo atsakomybė už paslaugos kokybę, apie Pardavėjo suteiktas paslaugas po pardavimo bei apie pardavimo būdą ir pasekmes. pasitraukimas iš sutarties. Sutarties atsisakymo būdo ir pasekmių nurodymai pateikiami priede Nr. 1. 4. Kol Pardavėjas nepradės vykdyti užsakymo: 1. Klientas gali pakeisti savo užsakymą naudodamasis Elektroninės užsakymo formos svetainėje esančiu techniniu sprendimu. ir dar kartą pereiti visą užsakymo pateikimo kelią . Užsakymo keitimas vyksta pateikiant naują, kuris pakeičia anksčiau pateiktą. Arba Kliento atliktas mokėjimas yra apskaitomas pagal naują užsakymą, o permokos atveju grąžinamas į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas. 2. Klientas gali atšaukti savo užsakymą pasirinkdamas Elektroninės užsakymo formos puslapyje esančią parinktį „atšaukti užsakymą“. 5. Klientui atšaukus užsakymą, Pardavėjas per 3 darbo dienas grąžina gautą apmokėjimą. Pinigai grąžinami naudojant tą patį mokėjimo būdą, kurį naudojo Klientas. 6. Užsakymo įvykdymo laikas yra nuo 1 iki 30 darbo dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Nr. mokėjimas į sąskaitą po pristatymo )[iai:jei_grynieji_pristatymo_pabaiga]. Mokėjimo galimybė su atidėtu mokėjimo terminu galimas individualiai su Pardavėju sutartomis situacijomis. 2. Atsiskaityti už prekes galima tokiu būdu, kuris pasirinktas užsakymo pateikimo metu Elektroninėje užsakymo formoje. 3. Šiuo metu Internetinėje parduotuvėje galimi mokėjimo būdai išankstinio mokėjimo forma yra https://unitrailer.lt/lit-payments.html. #### § 5. Pristatymas 1. Elektroninėje užsakymo formoje Klientas pasirenka pristatymo būdą, pažymėdamas pasirinktą varnelę. 2. Jei Klientas neatsiima Prekių, dėl ko Prekės bus grąžintos Pardavėjui – Pardavėjas gali atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties. Atsisakymas nuo sutarties vyksta Klientui pateikiant pareiškimą el. 3. Esant 2 punkte nurodytai situacijai, Pardavėjas privalo nedelsiant grąžinti Klientui už Pirkėjo įsigytas Prekes gautą apmokėjimą. 4. Šiuo metu internetinėje parduotuvėje galimus pristatymo būdus galima rasti adresu https://unitrailer.lt/lit-delivery.html. #### § 6. Sutarties atsisakymas – elektroninė grąžinimo forma 1. Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, sudaręs nuotolinio pardavimo sutartį, gali jos atsisakyti per 30 dienas nenurodydamas priežasties. Atsisakius nuotolinės prekybos sutarties – sutartis laikoma nesudaryta. 2. Teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių 6 ir 7 skyriuose nustatytomis sąlygomis taip pat turi fizinis asmuo, vykdantis individualią įmonę, perkantis neprofesionalų. 3. Pardavėjas patikrins 2 punkte nurodyto asmens teisę pateikti Sutarties atsisakymo pareiškimą. Patikra atliekama tikrinant, ar sudaryta sutartis šiam asmeniui nėra profesinio pobūdžio – tai atliekama visų pirma analizuojant Centriniame registre nurodytus PKD kodus ir Informaciją apie ūkinę veiklą. 4. Jeigu pripažįstama, kad individualią įmonę valdančio asmens Internetinėje parduotuvėje Prekių pirkimas buvo profesionalaus pobūdžio – Pardavėjas nedelsdamas, t.y., ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pareiškimo apie atsisakymą gavimo dienos, informuoja asmuo, pareiškęs, kad dėl pirkinio profesinio pobūdžio - nėra teisės atsisakyti sutarties, todėl pateiktas pareiškimas dėl sutarties atsisakymo - nesukelia teisinių padarinių. Jeigu kartu su pareiškimu apie sutarties atsisakymą Prekės buvo fiziškai grąžintos – Prekės bus siunčiamos atgal deklaraciją pateikiančio asmens lėšomis ir anksčiau Užsakyme nurodytais adresais. Pardavėjo atsakymas bus pateiktas tuo pačiu būdu, kurį naudojo pareiškimą teikiantis asmuo. 5. Sutarties atsisakymo atveju - Vartotojas prisiima tik tiesiogines Prekių grąžinimo išlaidas. 6. Vartotojo pareiškime turi būti aiškiai išreikšta jo valia atsisakyti sutarties, ypač Vartotojas gali: 1. naudotis elektroninės grąžinimo forma, esančia Internetinės parduotuvės svetainėje: https://unitrailer.lt/returns-open.php . 2. atsisakyti sutarties pasinaudojant sutarties atsisakymo forma, kuri yra Priedas Nr.2 – išsiųsdama ją Pardavėjo buveinės adresu. 3. Pardavėjas nedelsdamas Patvarioje laikmenoje patvirtina 1 ir 2 punktuose nurodytu būdu pateikto pareiškimo apie sutarties atsisakymą gavimo faktą. 7. Kad būtų laikomasi termino, pakanka išsiųsti pareiškimą jam nepasibaigus. . 8. Sutarties atsisakymo terminas prasideda: 1. Sutarčiai, kurią vykdydamas Pardavėjas išduoda prekę, privalėdamas perleisti jos nuosavybę, - iš Vartotojo ar trečiojo asmens, kuris nėra jo nurodytas vežėjas, perimantis Prekės, o jei sutartis: 1. apima daug prekių, kurios pristatomos atskirai, partijomis arba dalimis – nuo paskutinės prekės, partijos ar dalies perėmimo; 2. susideda iš reguliaraus daiktų pristatymo tam tikrą laikotarpį – nuo pirmosios prekės perėmimo; 2. kitoms sutartims – nuo sutarties sudarymo dienos. 9. Pareiškimo apie sutarties atsisakymą forma (šių nuostatų priedas Nr. 2) ir informacija apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties (šių nuostatų priedas Nr. 1) pateikiami 3.5 punkte nurodytoje elektroninėje formoje. šių nuostatų 3 p. 10. Teisė atsisakyti nuotolinės prekybos sutarties netaikoma sutartims, nurodytoms str. 2014 m. gegužės 30 d. įstatymo (2019 m. Žurnalo 134 punktas) 38 dėl vartotojų teisių, įskaitant Sutartys: 1. kuriose kaina arba atlygis priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurių verslininkas nekontroliuoja ir kurie gali atsirasti nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui; 2. kurio paslaugos objektas yra nesurenkamas daiktas, pagamintas pagal Kliento specifikacijas arba tarnaujantis jo individualiems poreikiams tenkinti; 3. kurio paslaugos objektas yra prekė, pristatyta sandarioje pakuotėje, kurios negalima grąžinti atidarius pakuotę dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jeigu pakuotė buvo atidaryta po pristatymo; 4. kurių objektas yra garso ar vaizdo įrašai arba kompiuterinės programos, pristatomos sandarioje pakuotėje, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo; 5. už skaitmeninio turinio ir elektroninių licencijų, neįrašytų į materialiąją laikmeną, pristatymą, jei paslauga pradėta teikti gavus aiškų Vartotojo sutikimą nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui ir verslininkui jį informavus apie teisės atsisakyti sutarties praradimas; 6. kurios objektas yra greitai gendantis arba trumpai galiojantis daiktas, o paslaugos objektas yra daiktai, kurie po pristatymo dėl savo pobūdžio yra neatsiejamai susiję su kitais daiktais; 7. už laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymą, išskyrus prenumeratos sutartį; 8. sudarytas viešo aukciono būdu; 9. apgyvendinimo paslaugoms teikti ne gyvenamosios paskirties, prekių vežimo, automobilių nuomos, maitinimo, su laisvalaikio, pramogų, sporto ar kultūros renginiais susijusioms paslaugoms, jeigu sutartyje nurodyta paslaugos teikimo diena ar laikotarpis; 10. kuriuose paslaugos objektas yra alkoholiniai gėrimai, kurių kaina buvo sutarta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį ir kurių pristatymas gali įvykti tik po 30 dienų ir kurių vertė priklauso nuo rinkos svyravimų, per kuriuos verslininkas neturi kontrolės; #### § 7. Prekių pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo pasekmės 1. Pardavėjas per 14 dienų nuo deklaracijos apie prekės pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą gavimo dienos grąžina Vartotojui visas jo atlikti mokėjimai, įskaitant pristatymo išlaidas, atitinkančius pigiausią Pardavėjo siūlomą pristatymo būdą. 1. Pinigai grąžinami naudojant tą patį mokėjimo būdą, kurį naudojo Vartotojas. 2. Jeigu Vartotojas, siekdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties – naudojasi Elektronine grąžinimo forma – lėšos bus grąžinamos pasirinktu būdu ir į Vartotojo nurodytą banko sąskaitą. 2. Jeigu Pardavėjas nepasiūlė pats atsiimti Prekių iš Vartotojo, jis gali sulaikyti iš Vartotojo gautų mokėjimų grąžinimą tol, kol negrąžins Prekės arba vartotojas nepateiks jų siuntimo atgal įrodymo, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyksta anksčiau. . 3. Pardavėjas gali pasiūlyti Vartotojui prekę atsiimti pačiam. Tačiau, jeigu Pardavėjas tokio pasiūlymo nepateikė – Vartotojas turi grąžinti prekę Pardavėjui (ar Pardavėjo įgaliotam ją atsiimti asmeniui) nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią jis atsisakė Pirkėjo. sutartis. Norint laikytis termino, pakanka grąžinti prekę nepasibaigus jos galiojimo laikui. Vartotojo grąžinamos prekės turi būti siunčiamos Pardavėjo buveinės adresu. 4. Vartotojas yra atsakingas už Prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl Prekės naudojimo tokiu būdu, kuris viršija tai, kas būtina Prekės pobūdžiui, savybėms ir funkcionavimui nustatyti. #### § 8. Skundai 1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes be fizinių ir teisinių defektų ir atsako Klientui už įsigytų Prekių fizinius ir teisinius trūkumus Civiliniame kodekse nustatytomis sąlygomis. 2. Jeigu Prekės turi fizinių ar teisinių trūkumų, Pirkėjas pretenziją Pardavėjui pagal garantiją dėl defektų gali pateikti: 1. per Elektroninę skundo formą; 2. raštu Pardavėjo buveinės adresu arba elektroniniu paštu adresu unitrailer@unitrailer.lt. 3. Pranešime turi būti nurodytas, Pirkėjo nuomone, prekės trūkumas, pretenzijos Pardavėjui ir, esant galimybei, minėtas trūkumas dokumentuojamas. Pardavėjas privalo atsakyti į skundą per 14 dienų nuo jo gavimo. Jei jis neatsakė į aukščiau pateiktą klausimą laiko, laikoma, kad skundas priimtas. Atsakymą į skundą Pardavėjas Pirkėjui pateikia raštu arba patvarioje laikmenoje. 4. Veiksmai, kuriuos Pirkėjas turi atlikti, norėdamas pateikti skundą, įskaitant skundžiamų Prekių pristatymo Pardavėjui būdą, nurodomi atskirais Elektroninės skundo formos etapais. 5. Pardavėjui pripažinus skundą pagrįstu: Prekės keitimo, taisymo išlaidas, įskaitant ir siuntimo išlaidas, susijusias su Prekių skundu, apmoka Pardavėjas. 6. Pardavėjas patikrins, ar individualią įmonę valdančio fizinio asmens, perkančio neprofesionalų pirkinį, pateiktas skundas yra neprofesionalus tam asmeniui. Patikra atliekama analizuojant Centriniame registre ir ūkinės veiklos informacijoje nurodytus PKD kodus. 7. Jeigu dėl Vartotojo pateikto skundo ginčas neišspręstas, Pardavėjas pateikia Vartotojui pareiškimą popieriuje ar kitoje patvarioje laikmenoje: 1. ketina kreiptis dėl bylos iškėlimo dėl neteisminis vartojimo ginčų sprendimas arba sutikimas dalyvauti tokiame procese arba 2. atsisakymas dalyvauti sprendžiant vartojimo ginčus ne teisme. #### § 9. Nuomonės 1. Per tam tikrą laikotarpį po Užsakymo įvykdymo Kliento, turinčio Paskyrą - el. laiške gali būti paprašyta pridėti Užsakymo paslaugos įvertinimą ir asmens įvertinimą. prekės. Užsakymų apdorojimo ir atskirų prekių įvertinimas yra savanoriškas ir nemokamas, o norėdami tai padaryti, spustelėkite nuorodą, kuri nukreipia į atskirą puslapį. Vieno užsakymo metu Klientas turi galimybę pridėti aukščiau nurodytus Reitingus tik vieną kartą. 2. Kaip dalis aukščiau paminėtų Įvertinimas Klientas gali pateikti įvertinimą žvaigždutėmis nuo 1 iki 5 ir pridėti žodinį pareiškimą, kurį sudaro 65535 žodžiai. aukščiau Įvertinimai automatiškai pasirašomi Kliento vardu ir miestu, kurį Klientas nurodė registruodamas Sąskaitą. 3. Reitingai saugomi ir viešai pateikiami Internetinės parduotuvės svetainėje, taip pat svetainėse https://zaufaneopinie.idosell.com ir https://trustedreviews.idosell.com. 4. Pardavėjas iš esmės netikrina, nekontroliuoja Užsakymų reitingų. Pirkėjas yra visiškai ir nepriklausomai atsakingas už pareiškimą, pateiktą kaip Vertinimo dalis. Pardavėjas turi teisę visiškai arba iš dalies blokuoti Reitingus įstatymų ir šių Taisyklių nustatytomis sąlygomis. 5. Nepriimtina skelbti turinį, kuriame yra tikrovės neatitinkančios, klaidinančios, vulgarios, agresyvios, įžeidžiančios informacijos arba kuris akivaizdžiai laikomas nesuderinamu su geromis manieromis. Taip pat nepriimtina skelbti turinį, kuris yra neteisėtas, pažeidžia trečiųjų šalių teises arba yra nesąžiningos konkurencijos veiksmas. 6. Klientas įsipareigoja neskelbti turinio, kuriame yra nuorodų į išorinius tinklalapius, kurie yra reklaminio ar reklaminio pobūdžio arba kuriuose yra trečiųjų šalių asmens duomenų. Taip pat draudžiama skelbti neteisėtą turinį, ypač nesąžiningos konkurencijos veiksmą ir pan. 7. Klientas atsako už savo redaguojamus ir skelbiamus pareiškimus, ypač atsako už trečiųjų asmenų teisių ar prekių pažeidimus 8. Aišku, klientui pageidaujant, Atsiliepimų turinys gali būti paslėptas nuo kitų Parduotuvės vartotojų, tačiau įvertinimas žvaigždutėmis yra įtraukiamas į bendrą Parduotuvės ir Prekių įvertinimą. #### § 10. Intelektinė nuosavybė 1. Klientas pareiškia, kad jis neturi jokių teisių, įskaitant autorių ar gretutines teises į jo paskelbtus Įvertinimus ir pareiškimus, išskyrus teisę naudotis internetine parduotuve nurodytu būdu. Nuostatuose. Klientas neturi teisės įrašinėti, atgaminti, dalytis, viešinti ar platinti turinį, nebent toks leidimas kyla iš įstatymų ar taisyklių. 2. Klientas neturi teisės kištis į turinį, ypač jis neturi teisės kištis į Internetinės parduotuvės turinį, struktūrą, formą, grafiką, veikimo mechanizmą ar kitus elementus. 3. Skelbdamas Internetinėje parduotuvėje Įvertinimus, kurie yra kūriniai, kaip apibrėžta 1994 m. vasario 4 d. Įstatyme dėl autorių teisių ir gretutinių teisių – suteikia Pardavėjui neišimtinę ir nemokamą bei neribotą laiko ir teritorijos licenciją naudoti šiuos dalykus. Pardavėjo kūrinių, kartu su teise suteikti sublicenciją, kuri apima kūrinio padarymą viešai prieinamu tokiu būdu, kad kiekvienas galėtų jį pasiekti pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku (internete). Licencija suteikiama visoms jos išdavimo metu žinomoms eksploatavimo sritims, ypač šioms naudojimo sritims: bet kurioje garso ir vaizdo ar vaizdo laikmenoje, ypač garso ir vaizdo diskuose, kompaktiniuose diskuose, kompiuterių diskuose, daugialypės terpės tinkle , įskaitant internetą ir susijusias internetines paslaugas, ir įrašų atgaminimą, įrašymą, naudojimą internete, reklamą, atgaminimą elektronine forma kompiuteryje ir vidiniuose bei išoriniuose tinkluose, 2. kūrinio visumos ar fragmentų ar bet kurių elementų naudojimą su galimybe keisti, atsižvelgiant į tam tikros interneto laikmenos esmę – visuose leidiniuose, ypač internetiniuose, skaitmeniniuose, biuleteniuose ir informacijoje, atskirai arba kartu su kitais kūriniais ar kūrinių fragmentais; visas arba iš dalies naudojimas reklamai ir reklamai, ypač garso ir vaizdo, garso ir žiniasklaidos reklamos forma. 3. prekiaujant originalu ar kopijomis, kuriose buvo įrašytas kūrinys - prekyba, skolinimas, originalo ar kopijų nuoma, 4. platinant kūrinį kitu, nei nurodyta aukščiau, būdu - viešas atlikimas. eksponavimas, demonstravimas, atgaminimas, transliavimas ir retransliavimas, taip pat kūrinio viešinimas taip, kad kiekvienas galėtų jį pasiekti pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, 5. kūrinių naudojimas reklamos ir rinkodaros tikslais; 4. Kliento Paskyros pašalinimas arba Įvertinimas pagal 9 skyriaus 8 punktą neturi įtakos aukščiau nurodytos licencijos galiojimui.

pixel