Trustpilot

Privatumo politika

1. Duomenų valdytojas ir apibrėžimai Klientų / Internetinės parduotuvės naudotojų asmens duomenų tvarkytojas, dar vadinamas Pardavėju, yra: UNITRAILER Sp. z o.o., telefonas: +48 22 100 20 47, NIP: PL5213739921, REGON: 364800260,. Su duomenų administratoriumi galite susisiekti: korespondencijos adresu: Budowlana 30, 20-469 Liublinas; elektroninio pašto adresu: unitrailer@unitrailer.pl. Vartotojas – fizinis asmuo, įeinantis į Internetinės parduotuvės svetainę (-es) arba naudojantis šioje Privatumo ir slapukų politikoje aprašytomis paslaugomis ar funkcijomis. Klientas – veiksnus fizinis asmuo, fizinis asmuo, kuris yra Vartotojas, juridinis asmuo arba juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas, kuriam įstatymas suteikia teisinį veiksnumą, sudarantis su Pardavėju nuotolinės prekybos sutartį. Internetinė parduotuvė – Pardavėjo valdoma svetainė, pasiekiama šiais elektroninio pašto adresais (svetainės): unitrailer.lt, per kurią Klientas/Vartotojas gali gauti informaciją apie Prekes ir jų prieinamumą bei įsigyti Prekes ar užsakyti paslaugą. Naujienlaiškis – informacija, įskaitant komercinę informaciją, kaip apibrėžta 2002 m. liepos 18 d. įstatyme. dėl Pardavėjo elektroninių paslaugų teikimo (2020 m. Teisės aktų leidinys, 344 punktas) Klientui/Vartotojui elektroninėmis priemonėmis; jo gavimas yra savanoriškas ir reikalingas Kliento/Vartotojo sutikimas. Paskyra – Internetinėje parduotuvėje ir Pardavėjo IRT sistemoje saugomų duomenų apie konkretų Klientą / Vartotoją ir jo pateiktus užsakymus bei sudarytas sutartis rinkinys, kuriuo naudodamasis Klientas / Vartotojas gali pateikti užsakymus ir sudaryti sutartis. GDPR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinantis Direktyvą 95/46 /EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) duomenis). 2. Duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai ir laikas Siekdamas įgyvendinti nuotolinio pardavimo sutartį, Pardavėjas vykdo: informacija apie Vartotojo įrenginį, užtikrinantį teisingą paslaugų veikimą: kompiuterio IP adresas, slapukuose ar kitose panašiose technologijose esanti informacija, seanso duomenys, interneto naršyklės duomenys, įrenginio duomenys, duomenys apie veiklą Svetainėje, įskaitant atskirus subpuslapius; informacija apie geografinę vietą, jei Vartotojas sutiko su paslaugų teikėjo prieiga prie geografinės vietos nustatymo. Geografinės vietos informacija naudojama siekiant pateikti labiau pritaikytus produktų ir paslaugų pasiūlymus; Vartotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, buveinės adresas, korespondencijos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, mokesčių mokėtojo kodas, banko sąskaitos numeris ar kiti asmens duomenys, kuriuos pateikti būtina norint užbaigti pirkimą ir kuriuos Administratorius reikalauja pateikti pirkimo procese. Šioje informacijoje nėra duomenų apie Naudotojų tapatybę, tačiau kartu su kita informacija ji gali būti asmens duomenys, todėl Administratorius tai užtikrina visišką apsaugą pagal BDAR. Šie duomenys tvarkomi vadovaujantis 2008 m. 6 sek. 1 lit. b punkto BDAR, siekiant atlikti paslaugą, t.y. elektroninių paslaugų teikimo sutartį pagal Nuostatus ir pagal str. 6 sek. 1 lit. BDAR, susijęs su sutikimu naudoti tam tikrus slapukus ar kitas panašias technologijas, išreikštą atitinkamais interneto naršyklės nustatymais pagal Telekomunikacijų įstatymą arba su sutikimu dėl geografinės vietos nustatymo. Duomenys tvarkomi iki Kliento/Vartotojo naudojimosi Internetine parduotuve pabaigos. Administratorius įsipareigoja imtis visų priemonių, reikalingų pagal str. BDAR 32 straipsnį, t. Administratorius įgyvendina atitinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias šią riziką atitinkantį saugumo lygį. 3. Administratoriaus rinkodaros veikla Internetinės parduotuvės svetainėje Duomenų administratorius gali skelbti rinkodaros informaciją apie savo produktus ar paslaugas. Šį turinį rodo Duomenų administratorius pagal str. 6 skyrius 1 lit. f BDAR, t. y. pagal teisėtą Duomenų administratoriaus interesą, kurį sudaro su teikiamomis paslaugomis susijusio turinio skelbimas ir veiksmų, kuriuose dalyvauja Duomenų administratorius, reklaminis turinys. Tuo pačiu, šis veiksmas nepažeidžia Klientų/Vartotojų teisių ir laisvių, Klientai/Vartotojai tikisi gauti panašų turinį, o netgi tikisi arba tai yra jų tiesioginis lankymosi Internetinės parduotuvės svetainėje/puslapiuose tikslas. 4. Vartotojų duomenų gavėjai Naudotojų asmens duomenis Duomenų administratorius atskleidžia tik tvarkantiems subjektams pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo pavedimo sutartis, siekiant teikti duomenų valdytojui paslaugas, pvz., Svetainės prieglobą ir aptarnavimą, IT paslaugas, rinkodaros ir viešųjų ryšių paslaugas. 5. Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis Asmens duomenys nebus tvarkomi trečiosiose šalyse. 6. Duomenų subjektų teisės Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę: prieiga (BDAR 15 straipsnis) – gauti Duomenų administratoriaus patvirtinimą, ar jos asmens duomenys yra tvarkomi. Jeigu duomenys apie asmenį tvarkomi, jis turi teisę su jais susipažinti ir gauti tokią informaciją: apie tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, gavėjus ar gavėjų kategorijas, kuriems buvo ar bus atskleisti duomenys, apie duomenų saugojimo laikotarpį arba apie jų nustatymo kriterijus, apie teisę reikalauti ištaisyti, ištrinti arba apriboti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą ir nesutikti, kad toks tvarkymas būtų; gauti duomenų kopiją (BDAR 15 str. 3 d.) – gauti tvarkomo duomenų subjekto kopiją, pirmoji kopija yra nemokama, o už vėlesnes kopijas Duomenų administratorius gali imti pagrįstą mokestį, dėl administracinių išlaidų; ištaisyti (BDAR 16 straipsnis) - reikalauti ištaisyti neteisingus savo asmens duomenis arba papildyti neišsamius duomenis; ištrinti duomenis (BDAR 17 straipsnis) – prašyti ištrinti jos asmens duomenis, jeigu Duomenų valdytojas nebeturi teisinio pagrindo juos tvarkyti arba duomenys nebereikalingi tvarkymo tikslams; apriboti tvarkymą (BDAR 18 str.) – prašo apriboti asmens duomenų tvarkymą, kai: duomenų subjektas abejoja asmens duomenų teisingumu – laikotarpiui, per kurį Duomenų valdytojas gali patikrinti duomenų teisingumą, tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas prieštarauja jų pašalinimui, prašydamas apriboti jų naudojimą, Duomenų valdytojui šių duomenų nebereikia, tačiau jie reikalingi duomenų subjektui reikalavimams pareikšti, vykdyti ar apginti, duomenų subjektas nesutiko su duomenų tvarkymu – kol bus nustatyta, ar duomenų valdytojo teisėti pagrindai yra svarbesni už duomenų subjekto nesutikimo pagrindą; perduoti duomenis (BDAR 20 str.) - susistemintu, įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Duomenų valdytojui, ir prašyti šiuos duomenis išsiųsti kitam Administratoriui, jeigu duomenys yra tvarkomi. asmens, su kurio duomenys yra susiję, sutikimo arba su juo sudarytos sutarties pagrindu ir jei duomenys tvarkomi automatizuotu būdu; prieštarauti (BDAR 21 straipsnis) – nesutikti, kad jos asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtais administratoriaus tikslais, dėl priežasčių, susijusių su konkrečia jos padėtimi, įskaitant profiliavimą. Tada Duomenų tvarkytojas įvertina, ar yra galiojančių teisiškai pagrįstų duomenų tvarkymo pagrindų, viršijančių duomenų subjektų interesus, teises ir laisves, arba pagrindą reikšti, reikšti ar ginti reikalavimus. Jeigu, vertinimu, duomenų subjekto interesai bus svarbesni už administratoriaus interesus, Duomenų tvarkytojas privalės nutraukti duomenų tvarkymą šiais tikslais; bet kada ir nenurodant priežasties atšaukti sutikimą, tačiau iki sutikimo atšaukimo atliktas asmens duomenų tvarkymas vis tiek bus teisėtas. Sutikimo atšaukimas lems tai, kad Administratorius nustos tvarkyti asmens duomenis tuo tikslu, dėl kurio buvo duotas sutikimas. Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti aukščiau paminėtas teises, turėtų kreiptis į Duomenų administratorių nurodytais kontaktiniais duomenimis ir informuoti, kokia teise ir kokia apimtimi jis nori pasinaudoti. 7. Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkas Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri Lenkijoje yra Asmens duomenų apsaugos tarnybos, kurios registruota buveinė yra Varšuvoje, ul. Stawki 2, su kuriuo galite susisiekti taip: paštu: ul. Stawki 2, 00-193 Varšuva; per elektroninę pašto dėžutę, kurią rasite adresu https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; Karštoji linija: 606-950-0000. 8. Duomenų apsaugos pareigūnas Kiekvienu atveju duomenų subjektas taip pat gali tiesiogiai kreiptis į Administratoriaus duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu arba raštu Duomenų administratoriaus adresu, nurodytu šios privatumo ir slapukų politikos 1 skyriaus 2 punkte. 9. Privatumo politikos pakeitimai Privatumo ir slapukų politika gali būti papildyta arba atnaujinama atsižvelgiant į esamus Administratoriaus poreikius, siekiant užtikrinti teikti naujausią ir patikimą informaciją Klientams/Vartotojams. 10. Slapukai Informacijos apie klientus, vartotojus ir jų elgesį gavimo funkcijas internetinė parduotuvė atlieka šiais būdais: per informaciją, savanoriškai įvedamą į formas su konkrečios formos funkcija susijusiais tikslais; išsaugant slapukų failus galutiniuose įrenginiuose (vadinamuosius "slapukus"); Internetinės parduotuvės prieglobos operatoriui renkant žiniatinklio serverio žurnalus (reikalingi tinkamam svetainės veikimui). Slapukai yra IT duomenys, ypač tekstiniai failai, kurie yra saugomi Kliento / Vartotojo galutiniame įrenginyje ir yra skirti naudotis Internetinės parduotuvės svetaine. Slapukuose paprastai yra svetainės, iš kurios jie ateina, pavadinimas, jų saugojimo galutiniame įrenginyje laikas ir unikalus numeris. Internetinė parduotuvė naudoja slapukus tik po to, kai Klientas / Parduotuvės naudotojas davė išankstinį sutikimą šiuo klausimu. Sutikimas, kad Internetinė parduotuvė naudotų visus slapukus, pateikiamas paspaudus mygtuką „Uždaryti“, kai pasirodo pranešimas apie Internetinės parduotuvės naudojamus slapukus arba uždarant šį pranešimą. Jei Klientas/Internetinės parduotuvės naudotojas nesutinka, kad Internetinė parduotuvė naudotų slapukus, jis gali pasinaudoti galimybe: „Nesutinku“, taip pat esančia pranešime apie Internetinės parduotuvės slapukų naudojimą arba atlikti interneto naršyklės, kurią jis šiuo metu naudoja, nustatymų pakeitimus (tačiau dėl to gali sutrikti Internetinės parduotuvės svetainės veikimas). Norėdami tvarkyti slapukų nustatymus, iš sąrašo pasirinkite interneto naršyklę/sistemą ir vadovaukitės instrukcijomis: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone. Asmens duomenų tvarkymo iš slapukų teisinis pagrindas yra teisėti Duomenų administratoriaus interesai, susidedantys iš kokybiškų paslaugų teikimo ir paslaugų saugumo užtikrinimo. Internetinėje parduotuvėje naudojami du pagrindiniai slapukų tipai: „sesijos“ (seanso slapukai) ir „nuolatiniai“ (nuolatiniai slapukai). Seanso slapukai yra laikini failai, kurie saugomi Vartotojo galutiniame įrenginyje iki atsijungimo, išėjimo iš Internetinės parduotuvės arba programinės įrangos (interneto naršyklės) išjungimo. „Nuolatiniai“ slapukai yra saugomi Kliento/Vartotojo galutiniame įrenginyje slapukų failo parametruose nurodytą laiką arba tol, kol Klientas/Vartotojas juos ištrina. Funkciniai slapukai (būtinai) client4659.idosell.com prompt_token: 365 dienos, slapukas Identifikuoja parduotuvės klientą. shop_monit_token: 30 minučių, slapukas Identifikuoja parduotuvės klientą. klientas: 1 diena, slapukas Identifikuoja prisijungusį klientą / neprisijungusio kliento krepšelį. filialas: 90 dienų, slapukas Saugo informaciją apie partnerio, iš kurio buvo įvesta į parduotuvę, identifikatorių. užsakymaiDokumentai: slapukas Saugo informaciją apie dokumento spausdinimo būseną. __idsui: 1095 dienos, slapukas Failas, reikalingas, kad veiktų vadinamasis lengvas prisijungimas svetainėje. __idsual: 1095 dienos, slapukas Failas, reikalingas, kad veiktų vadinamasis lengvas prisijungimas svetainėje. __IAI_SRC: 90 dienų, slapukas Jis saugo tik šaltinį, iš kurio buvo pasiektas puslapis. prisijungimas: slapukas Saugo informaciją apie tai, ar vartotojas prisijungė prie svetainės. CPA: 28 dienos, slapukas Pateikiama kintama informacija apie CPA/CPS programas, kuriose svetainė dalyvauja. __IAIRSABTVARIANT__: 30 dienų, slapukas Varianto ID A/B bandymui ir IdoSell RS variklio konfigūracijai. krepšelio_id: 365 dienos, slapukas Tinklalapio vartotojo krepšelio identifikatorius, priskirtas vykstančios sesijos trukmei. page_counter: 1 dienos, slapukas Aplankytų puslapių skaitiklis. LANGID: 180 dienų, slapukas Saugo informaciją apie svetainės vartotojo pasirinktą kalbą. REGID: 180 dienų, slapukas Saugo informaciją apie naudotojo svetainės regioną. CURRID: 180 dienų, sausainis Saugo informaciją apie svetainės vartotojo pasirinktą valiutą. __IAIABT__: 30 dienų, slapukas Saugo A/B testo ID, kad būtų galima išbandyti ir tobulinti parduotuvės funkcionalumą. __IAIABTSHOP__: 30 dienų, slapukas Išsaugo A/B teste dalyvaujančios parduotuvės identifikatorių. __IAIABTVARIANT__: 30 dienų, slapukas Išsaugomas vykstančio A/B testavimo varianto ID. toplayerwidgetcounter[]: slapukas Išsaugo, kiek kartų buvo parodytas iššokantis pranešimas. samedayZipcode: 90 dienų, slapukas Saugo informaciją apie svetainės vartotojo pašto kodą, kuri būtina norint pasiūlyti pristatymą kurjeriu SameDay tarnyboje. applePay Prieinamumas: 30 dienų, slapukas Saugoma informacija apie tai, ar vartotojui prieinamas Apple mokėjimo būdas Mokėti. paypalMerchant: 1 diena, slapukas PayPal sąskaitos ID. toplayerNextShowTime_: slapukas Saugo informaciją apie laiką, kada turi būti rodomas kitas iššokantis pranešimas. rabateCode_clicked: 1 dienos, slapukas Saugo informaciją apie baro uždarymą informuojant apie aktyvią nuolaidą. freeshipping_clicked: 1 dienos, slapukas Saugo informaciją apie baro uždarymą informuojant apie nemokamą pristatymą. peradresavimas: slapukas Saugo informaciją apie iššokančiojo pranešimo, informuojančio apie siūlomą parduotuvės kalbą, uždarymą. filtrasPaslėptas: 365 dienos, slapukas Spustelėjus elementų filtro sutraukimo parinktį, ji išsaugo informaciją, kuris filtras turi būti sutrauktas atnaujinus elementų sąrašą. toplayerwidgetcounterclosedX_: slapukas Saugo informaciją apie iššokančiojo pranešimo uždarymą. cpa_currency: 60 minučių, slapukas Pateikiama informacija apie valiutą CPA/CPS programoms, kuriose svetainė dalyvauja. krepšelio_produktų_skaičius: slapukas Saugo informaciją apie prekių skaičių krepšelyje. pageidavimų_produktų_skaičius: slapukas Išsaugo informaciją apie elementų skaičių parankinių sąraše. IAI S.A. iai_accounts_toplayer: 30 dienų, slapukas Užtikrina teisingą iššokančiojo pranešimo, informuojančio apie „IdoAccounts“ prisijungimo paslaugą, rodymą (https://www.idosell.com/pl/thousand-ready-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w- anny-serwisie /). IdoSell platformos_id: slapukas Saugo informaciją apie tai, ar puslapis rodomas mobiliojoje programoje. paypalAvailability_: 1 dienos, slapukas Saugo informaciją apie tai, ar PayPal mokėjimo būdas yra prieinamas vartotojui. ck_cook: 3 dienos, sausainis Saugo informaciją apie tai, ar svetainės vartotojas sutiko su slapukais. „IdoAccounts“. accounts_terms: 365 dienos, slapukas Saugo informaciją, ar vartotojas sutiko su sutikimu naudotis „IdoAccounts“ paslauga. Google NID: 180 dienų, slapukas Šie slapukai (NID, ENID) naudojami atsiminti vartotojo nuostatas ir kitą informaciją, pvz., pageidaujamą kalbą, paieškos rezultatų puslapyje rodomų rezultatų skaičių (pavyzdžiui, 10 ar 20) ir tai, ar vartotojas nori, kad būtų įjungta „Google SafeSearch“. Šis failas taip pat reikalingas norint pasiūlyti „Google Pay“ mokėjimo paslaugą. Google reCAPTCHA _GRECAPTCHA: 1095 dienos, slapukas Šį slapuką nustatė Google reCAPTCHA, kuri apsaugo mūsų svetainę nuo užklausų dėl nepageidaujamo pašto kontaktų formose. PayPal ts: sausainis Šį slapuką paprastai teikia PayPal ir jis palaiko svetainės mokėjimo paslaugas. ts_c: 1095 dienos, slapukas Šį slapuką paprastai teikia PayPal ir jis naudojamas siekiant išvengti sukčiavimo. x-pp-s: slapukas Šį slapuką paprastai teikia PayPal ir jis palaiko svetainės mokėjimo paslaugas. enforce_policy: 365 dienos, slapukas Šį slapuką paprastai teikia PayPal ir jis palaiko svetainės mokėjimo paslaugas. tsrce: 3 dienos, sausainis Šį slapuką paprastai teikia PayPal ir jis palaiko svetainės mokėjimo paslaugas. l7_az: 60 minučių, sausainis Šis slapukas reikalingas norint prisijungti prie „PayPal“ svetainėje. LANG: 1 diena, sausainis Šį slapuką paprastai teikia PayPal ir jis palaiko svetainės mokėjimo paslaugas. nsid: sausainis Naudojamas atliekant sandorius Svetainėje. Slapukas reikalingas saugioms operacijoms atlikti. Analitiniai slapukai IAI S.A. __IAI_AC2: 45 dienos, slapukas Konversijų stebėjimo ID, skirtas rinkti šaltinių istoriją prieš pateikiant užsakymą, taip pat šaltinį, kuris pateikė užsakymą pagal paskutinio paspaudimo priskyrimo modelį. Google analizė _ga_: 730 dienų, slapukas Naudojamas Google Analytics, kad surinktų duomenis apie vartotojo apsilankymų svetainėje skaičių, taip pat pirmojo ir paskutinio apsilankymo datas. _ga: 730 dienų, slapukas Registruoja unikalų identifikatorių, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti. _gid: 1 dienos, slapukas Slapukas _gid įrašo unikalų identifikatorių, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti. _gat: 1 dienos, slapukas Įpratę mažinti užklausų normas. „Analytics“ anonimizuoja IP adresą. _dc_gtm_UA-#: 730 dienų, slapukas Naudojama „Google“ žymų tvarkytuvėje, kad valdytų „Google Analytics“ scenarijaus žymos įkėlimą. „Analytics“ anonimizuoja IP adresą. FPLC: 1200 minučių, slapukas „Non-HttpOnly“ slapuko versija, pavadinta FPLC, pritaikyta maišai iš FPID vertės. _gat[_]: 1 minutė, sausainis Naudojamas greičio reguliavimui pagal užklausą. Jei „Google Analytics“ įdiegta naudojant „Google“ žymų tvarkyklę, šis slapukas bus pavadintas _dc_gtm_. _gat_gtag: 1 minutė, slapukas Naudojamas analizei y lankytojų naršymo įpročius, srautą, šaltinį ir kitą informaciją. __utma: 730 dienų, slapukas Naudojamas atskirti vartotojus nuo seansų. Slapukas sukuriamas, kai vykdoma javascript biblioteka ir nėra __utma slapuko. Slapukas atnaujinamas kiekvieną kartą, kai duomenys siunčiami į Google Analytics. __utmb: 30 minučių, sausainis Naudojamas naujiems seansams / apsilankymams nustatyti. Slapukas sukuriamas, kai vykdoma javascript biblioteka ir nėra __utmb slapuko. Slapukas atnaujinamas kiekvieną kartą, kai duomenys siunčiami į Google Analytics. __utmc: slapukas Nenaudojamas ga.js. Nustatytas suderinamumui su urchin.js. Istoriškai šis slapukas veikė kartu su __utmb slapuku, kad nustatytų, ar vartotojas dalyvavo naujoje sesijoje / apsilankyme. __utmt: 10 minučių, sausainis Naudojamas apriboti užklausų skaičių. __utmz: 180 dienų, slapukas Saugo srauto šaltinį arba kampaniją, kurioje paaiškinama, kaip naudotojas pateko į jūsų svetainę. Slapukas sukuriamas, kai vykdoma „Javascript“ biblioteka, ir atnaujinama kiekvieną kartą, kai duomenys siunčiami į „Google Analytics“. __utmv: 730 dienų, slapukas Jis naudojamas tinkintų kintamųjų duomenims saugoti lankytojo lygiu. Šis slapukas sukuriamas, kai kūrėjas naudoja metodą _setCustomVar su tinkintu kintamuoju lankytojo lygiu. Šis slapukas taip pat buvo naudojamas nebenaudojamam _setVar metodui. Slapukas atnaujinamas kiekvieną kartą, kai duomenys siunčiami į Google Analytics. AMP_TOKEN: 365 dienos, slapukas Yra prieigos raktas, kurį galima naudoti norint gauti kliento ID iš AMP kliento ID paslaugos. Kitos galimos reikšmės rodo atsisakymą, užklausą, pateiktą skrydžio metu, arba klaidą nuskaitant kliento ID iš AMP kliento ID paslaugos. FPID: 730 dienų, slapukas Pagal numatytuosius nustatymus šis slapukas pavadintas FPID (First Party Identifier). FPID saugoma vertė bus naudojama kliento ID nustatyti užklausoje „Google“ serveriams. _gaexp: 90 dienų, slapukas Naudojamas norint nustatyti, ar naudotojas įtrauktas į eksperimentą ir baigiasi eksperimentų, į kuriuos jis buvo įtrauktas, galiojimo laikui. _opt_awcid: 1 dienos, slapukas Naudojama kampanijoms, susietoms su „Google Ads“ klientų ID. _opt_awmid: 1 dienos, slapukas Naudojama kampanijoms, susietoms su „Google Ads“ kampanijos ID. _opt_awgid: 1 dienos, slapukas Naudojama kampanijoms, susietoms su „Google Ads“ skelbimų grupių ID _opt_awkid: 1 dienos, slapukas Naudojama kampanijoms, susietoms su „Google Ads“ kriterijų ID _opt_utmc: 1 dienos, slapukas Saugo paskutinį utm_campaign užklausos parametrą. _opt_expid: 0,2 minutės, slapukas Išsaugo paskutinį utm_campaign užklausos parametrą. Google Analytics pikselis: 999 dienos, stebėjimo pikselis Pikselis matuoja apsilankymus, paspaudimus ir kitą skaitmeninį elgesį. Dėl to galite koreguoti rinkodaros strategiją. __utmli: 60 dienų, slapukas Slapukas yra patobulinto nuorodų priskyrimo funkcijos dalis, kuri (bando) atskirti nuorodų, nukreipiančių į tą pačią paskirties vietą, paspaudimus puslapio analizėje. Jame yra spustelėtos nuorodos (arba jos pagrindinės) ID (jei yra), kurią reikia perskaityti kitame puslapyje, kad puslapio analizė galėtų nustatyti, kur puslapyje buvo spustelėta nuoroda. Kelkoo grupė Kk_leadtag: 365 dienos, slapukas Naudojamas naudojamo stebėjimo įrankio versijai nustatyti. kk_gcli: 365 dienos, slapukas Naudojamas Kelkoo Group reklaminių kampanijų efektyvumui matuoti. kelkooidas: 365 dienos, sausainis Naudojamas Kelkoo Group reklaminių kampanijų efektyvumui matuoti. Kelkoo Sales Tracking pikselis: slapukas Skyrius „Paskutinis užregistruotas skambutis“, kuriame išvardyti paskutiniai skambučiai, kuriuos gavome iš „Kelkoo Sales Tracking“ pikselio, ir visa pateikta informacija. Google žemėlapiai SID: 3650 dienų, slapukas Juose yra skaitmeniniu būdu pasirašyti ir užšifruoti naudotojo „Google“ paskyros ID ir paskutinio prisijungimo laiko įrašai. Šių slapukų (SID, HSID) derinys leidžia „Google“ blokuoti daugelio tipų atakas, pvz., bandymus pavogti „Google“ paslaugose pateiktų formų turinį. Reklaminiai slapukai Meta (Facebook) fbsr_: slapukas Yra pasirašyta „Facebook“ programos vartotojo užklausa. fbss_: 365 dienos, slapukas „Facebook“ bendras seansas. fbs_: 30 minučių, sausainis Facebook sesija. Meta pikselis: 999 dienos, stebėjimo pikselis „Meta Pixel“ yra kodo dalis, leidžianti išmatuoti reklamos efektyvumą suprantant svetainės naudotojų veiksmus ir padedanti užtikrinti, kad parduotuvės skelbimai būtų rodomi reikiamiems žmonėms. _fbp: 90 dienų, slapukas Slapukai, naudojami profiliuoti vartotojus ir kuo tiksliau priderinti skelbimą prie vartotojo profilio. fr: 90 dienų, sausainis Slapukai, naudojami profiliuoti vartotojus ir kuo tiksliau priderinti skelbimą prie vartotojo profilio Vartotojas. _fbc: 730 dienų, slapukas Paskutinis apsilankymas parduotuvėje. tr: sausainis Slapukai, naudojami profiliuoti vartotojus ir kuo tiksliau priderinti skelbimą prie vartotojo profilio. šeštadienis: 402 dienos, sausainis Šis slapukas padeda identifikuoti ir taikyti papildomas saugumo priemones, jei kas nors bando prisijungti prie jūsų Facebook paskyros be leidimo, pavyzdžiui, įvesdamas atsitiktinius slaptažodžius. Jis taip pat naudojamas išsaugoti informaciją, kuri leis „Facebook“ susigrąžinti vartotojo paskyrą, jei jis pamirštų slaptažodį, arba papildomam autentifikavimui, kai įtaria, kad į jo paskyrą buvo įsilaužta. Tai apima, pavyzdžiui, „sb“ ir „dbln“ slapukus, kurie padeda saugiai identifikuoti jūsų naršyklę. usida: sausainis Surenka naudotojo naršyklės ir unikalaus identifikatoriaus derinį, naudojamą skelbimams pritaikyti naudotojams. wd: 9 dienos, slapukas Šis slapukas padeda nukreipti srautą tarp serverių ir analizuoti metaproduktų įkėlimo greitį tarp vartotojų. Dėka slapukų, Meta taip pat gali įrašyti vartotojo ekrano ir langų proporcijas ir matmenis bei žinoti, ar juose įjungtas didelio kontrasto režimas, kad galėtų teisingai pateikti savo svetaines ir programas. Pavyzdžiui, jis gali naudoti „dpr“ ir „wd“ failus, kad, be kita ko, užtikrintų optimalų įrenginio ekrano veikimą. lokalė: 9 dienos, slapukas Šiame slapuke nurodoma paskutinio prisijungusio naudotojo vieta šioje naršyklėje. data: 7 dienos, sausainis „Datr“ slapuko tikslas – identifikuoti interneto naršyklę, naudojamą prisijungiant prie „Facebook“, nepaisant prisijungusio vartotojo. Šis slapukas atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant „Facebook“ svetainės saugumo ir vientisumo funkcijas. client4659.idosell.com RSSID: 180 dienų, slapukas „IdoSell RS“ vartotojo ID, naudojamas norint svetainėje pateikti pritaikytas produktų rekomendacijas. __IAIRSUSER__: 60 minučių, slapukas „IdoSell RS“ vartotojo ID, naudojamas norint svetainėje pateikti pritaikytas produktų rekomendacijas. Photoslurp ps_analytics: 29 dienos, slapukas Stebi, kokias nuotraukas ar galerijas peržiūrėjo konkretus vartotojas. Ši informacija naudojama rinkodaros tikslais. Google analizė __gads: 395 dienos, slapukas Pateikti reklamą arba pakartotinį taikymą. Slapukai naudojami šiais tikslais: statistikos kūrimas, padedantis suprasti, kaip Internetinės parduotuvės Klientai/Vartotojai naudojasi interneto svetainėmis, o tai leidžia tobulinti jų struktūrą ir turinį; Kliento/Vartotojo seanso palaikymas (prisijungus), kurio dėka Klientui/Vartotojui nereikia iš naujo įvesti prisijungimo vardo ir slaptažodžio kiekviename Internetinės parduotuvės subpuslapyje; apibrėžiant Kliento / Vartotojo profilį, kad būtų rodomos produktų rekomendacijos ir atitinkama medžiaga reklamos tinkluose, ypač Google tinkle. Interneto svetainėse naršyti skirta programinė įranga (interneto naršyklė) paprastai pagal numatytuosius nustatymus leidžia Kliento/Vartotojo galutiniame įrenginyje įrašyti slapukus. Klientai / vartotojai gali pakeisti nustatymus šiuo atžvilgiu. Interneto naršyklė leidžia ištrinti slapukus. Taip pat galima automatiškai blokuoti slapukus. Slapukų naudojimo apribojimai gali turėti įtakos kai kurioms Internetinės parduotuvės svetainėse esančioms funkcijoms. Slapukus, patalpintus Kliento/Vartotojo galutiniame įrenginyje, taip pat gali naudoti reklamuotojai ir Internetinės parduotuvės partneriai, bendradarbiaujantys su Internetine parduotuve. „Google“ tinklas gali naudoti slapukus, kad būtų rodomi skelbimai, pritaikyti prie būdo, kuriuo Klientas / Vartotojas naudojasi Internetine parduotuve. Šiuo tikslu jie gali saugoti informaciją apie vartotojo naršymo kelią arba laiką, praleistą tam tikrame puslapyje: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Rekomenduojame Klientui/Vartotojui susipažinti su šių įmonių privatumo politika, kad sužinotų statistikoje naudojamų slapukų naudojimo taisykles: Google Analytics privatumo politika. Kalbant apie „Google“ reklamos tinklo renkamą informaciją apie Kliento / Vartotojo nuostatas, Klientas / Vartotojas gali peržiūrėti ir redaguoti informaciją, gaunamą iš slapukų, naudodamas įrankį: https://www.google.com/ads/preferences/. Internetinės parduotuvės svetainėje yra papildinių, kurie gali perduoti Kliento/Vartotojo duomenis administratoriams, pavyzdžiui: Google Maps, Google Analytics, Meta (Facebook), Google Ads, Kelkoo Group, PayPal, Photoslurp, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell , IAI S.A., Google, SALESmanago. Siekdamas tinkamai įgyvendinti nuotolinio pardavimo sutartį, Duomenų administratorius gali dalytis Klientų/Naudotojų duomenimis su kurjerių subjektais. veikti Visi galimi pristatymo būdai Internetinėje parduotuvėje pateikiami adresu: https://unitrailer.lt/pol-delivery.html. Siekdamas tinkamai įgyvendinti Nuotolinio pardavimo sutartį, Administratorius gali dalytis Klientų/Naudotojų duomenimis su internetinėmis mokėjimo sistemomis. Šiuo metu galimus atsiskaitymo būdus išankstinio apmokėjimo forma Internetinėje parduotuvėje rasite adresu: https://unitrailer.lt/pol-payments.html. 11.Naujienlaiškis Klientas gali sutikti gauti komercinę informaciją elektroninėmis priemonėmis, pasirinkdamas atitinkamą parinktį registracijos formoje arba vėliau atitinkamame skirtuke. Jei toks sutikimas bus duotas, Klientas / Vartotojas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gaus Internetinės parduotuvės informaciją (Naujienlaiškį) bei kitą Pardavėjo siunčiamą komercinę informaciją. Klientas gali bet kada pats atsisakyti Naujienlaiškio prenumeratos, panaikindamas atitinkamo langelio žymėjimą savo Paskyros puslapyje arba apsilankęs formoje https://unitrailer.lt/newsletter.php, kiekvieno turinyje paspaudęs atitinkamą nuorodą. Naujienlaiškis arba per Klientų aptarnavimo biuro klientą. 12. Sąskaita Klientas/Vartotojas negali talpinti Internetinėje parduotuvėje turinio arba pateikti Pardavėjui turinio, įskaitant nuomones ir kitus neteisėto pobūdžio duomenis. Klientas/Naudotojas įgyja prieigą prie Paskyros po registracijos. Registruodamasis Klientas/Naudotojas pateikia paskyros tipą arba lytį, vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, NIP, pardavimo dokumento išdavimo duomenis, siuntimo duomenis, el. pašto adresą ir pasirenka slaptažodį. Klientas/Vartotojas užtikrina, kad jo registracijos formoje pateikti duomenys yra teisingi. Registruojantis būtina atidžiai perskaityti Taisykles ir registracijos formoje pažymėti, kad Klientas/Naudotojas susipažino su Taisyklėmis ir visiškai sutinka su visomis jų nuostatomis. Suteikiant Klientui/Vartotojui prieigą prie Paskyros, tarp Pardavėjo ir Kliento sudaroma neterminuota Su Paskyra susijusi elektroninių paslaugų teikimo sutartis. Vartotojas gali atsisakyti šios sutarties Taisyklėse nustatytomis sąlygomis. Paskyros registracija vienoje iš Internetinės parduotuvės svetainių reiškia tuo pačiu registraciją, leidžiančią patekti į kitas svetaines, kuriose yra Internetinė parduotuvė. Klientas/Naudotojas gali bet kada nedelsiant nutraukti elektroninių paslaugų teikimo sutartį, informuodamas apie tai Pardavėją elektroniniu paštu arba raštu Duomenų administratoriaus adresu, nurodytu šio Privatumo 1 skyriaus 2 punkte ir Slapukų politika. Pardavėjas turi teisę nutraukti paslaugų teikimo sutartį dėl Paskyros, jei Internetinės parduotuvės paslaugos teikimas ar perdavimas trečiajam asmeniui nutraukiamas, Klientas / Vartotojas pažeidžia įstatymus ar Pirkimo sutarties nuostatas. Taisyklės, taip pat Kliento / Vartotojo neveikimo atveju 6 mėnesius. Sutartis nutraukiama įspėjus septynias dienas. Pardavėjas gali nustatyti, kad Paskyros perregistravimui reikės Pardavėjo leidimo
pixel